Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand)

 

 
 
 
 
 FAQs  Shelf life improver
1. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหาร คืออะไร
2. จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารเริ่มขึ้นเมื่อใด
3. ผลิตภัณฑ์ชวยยืดอายุอาหาร มีกี่ประเภท
4. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหาร แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
5. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทใดบ้าง
6. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารแต่ละชนิน นับจากวันที่ผลิตมีอายุของผลิตภัณฑ์นานเท่าใด
7. ปริมาณในการใช้แต่ละครั้ง มากน้อยเพียงใด (เทียบกับปริมาณอาหาร)
8. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหาร มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคไหม มีข้อกำหนดปริมาณการใช้อาหารหรือไม่
9. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหาร จะทำให้สีของอาหารเปลี่ยนไปหรือไม่ เมื่อผ่านอุณหภูมิสูงๆ
10. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหาร มีขนาดและบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้าง
11. ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารกับวัตถุกันเสียทั่วไปต่างกันอย่างไร
 
 
 

Copyright © 2009 by Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd. All rights reserved.     380342