Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand)

 

 
 
 
 
 News & Activities   Activity for social 


 


         
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในโครงการรอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเก็บขยะและปรับแต่งภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก สถานตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
 
 
 

Copyright © 2009 by Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd. All rights reserved.     371179